STADGAR FÖR RÄTTVIKS HEMSLÖJDSFÖRENING
§ 1
Föreningen, vars namn är Rättviks Hemslöjdsförening, är en ideell förening och är såsom medlem ansluten till Dalarnas Hemslöjdsförbund DHF.
§ 2
Föreningen har till ändamål för sin verksamhet
att bevara och utveckla det kulturella arv inom hemslöjdens område, som finns representerat inom Rättviks kommun,
att ta tillvara det tekniska kunnande inom det skilda slöjdarter som förekommer,
att väcka intresse för och sprida kunskap om hemslöjden
att främja nyskapande insatser inom hemslöjdens område.
Till främjandet av dessa ändamål skall föreningen bland annat
– bedriva konsulterande verksamhet
– anordna utställningar och diskussionsträffar
– företa inventeringar av bland annat mönster, dräkter, material och redskap
– anordna kurser och annan utbildning av god kvalitet i olika tekniker
§ 3
Föreningens räkenskapsår motsvarar kalenderår.
§ 4
Föreningens högsta beslutande organ är dess stämma. Vid ordinarie stämma skall förekomma:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Behandling av styrelsens årsredovisning för sistförflutet verksamhetsår
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter
10. Val på två år av styrelseordförande
11. Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter och –suppleanter
12. Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter
13. Val på ett år av valberedning
14. Beslut om årsavgift för innevarande och/eller nästkommande räkenskapsår
15. Behandling av andra ärenden som är framförda av styrelsen eller andra medlemmar och som är upptagna på föredragningslistan.
I övrigt beslutar stämman i alla angelägenheter, som är av synnerligen betydelse för föreningens verksamhet, såsom i fråga om ändring av dessa stadgar och om föreningens upplösning.
Ordinarie stämma hålles årligen före 1 maj.
Extra stämma sammanträder då styrelsen så beslutar eller någon av föreningens revisorer eller minst tio procent av föreningens medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen.
Kallelse till stämma sker minst två veckor före stämman.
På stämma har varje medlem en röst förutsatt att avgift erlagts för föreningens räkenskapsår. Vid val tillämpas enkel majoritet och vid övriga omröstningar absolut majoritet, om inte dessa stadgar föreskriver högre majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom i fråga om val, där lottdragning skall ske.
§ 5
Föreningens verksamhet handhas under tiden mellan föreningsstämmorna av en styrelse som består av minst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter.
Föreningen kan erbjuda Rättviks kommun, andra hemslöjdsföreningar eller annan samverkande organisation att utse ledamot jämte suppleant.
Styrelsens ordförande och de ledamöter och suppleanter, som inte utses på annat sätt, väljes av medlemmarna på föreningsstämman.
Ledamöterna och suppleanterna utses för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året t.o.m. ordinarie föreningsstämma andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandattiden beträffande styrelsen skall så bestämmas, att tre till fem ledamöter och en till fem suppleanter utses vartannat år och återstoden vartannat.
Styrelsesammanträden skall hållas i erforderlig omfattning. Härutöver åligger det ordföranden att kalla till sammanträde, då minst tre styrelseledamöter begär detta.
Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst en vecka före sammanträdet och tillställas såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Suppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid samtliga styrelsesammanträden. Rösträtt tillkommer dem dock endast i den mån de tjänstgör i ordinarie ledamots ställe.
Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas i styrelsen med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Utöver ordinarie styrelseledamöter och suppleanter bör hemslöjdschefen kallas till och ha yttranderätt vid styrelses sammanträden.
Det åligger styrelsen att i enlighet med dessa stadgar och föreningsstämmans beslut aktivt verka för främjandet av föreningens intressen.
Styrelsen skall senast två månader före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge redovisning för föregående räkenskapsår.
Utan dröjsmål efter den ordinarie föreningsstämman skall styrelsen översända årsredovisningen till Dalarnas Hemslöjdsförbund DHF.
Styrelsen, som har sitt säte i Rättvik, företräder föreningen. Styrelsen kan ge en eller flera av dess ledamöter rätt att ensam, två eller flera i förening teckna föreningens namn.
För handläggning av ärenden mellan styrelsens sammanträden kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott.
§ 6
För granskning av styrelsens förvaltning väljer ordinarie föreningsstämma årligen två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelsen skall tillsammans med årsredovisningen avlämnas till styrelsen en månad före ordinarie föreningsstämma.
§ 7
Föreningen står öppen för alla fysiska personer som vill arbeta för föreningens ändamål enligt § 2 i dessa stadgar.
Juridisk person kan anslutas som stödjande medlem.
§ 8
Årsavgift enligt ordinarie föreningsstämmas beslut betalas fr.o.m. det räkenskapsår under vilket inträde i föreningen sker.
Avgiften för ständig medlem är 15 årsavgifter för dem under 65 år och 10 årsavgifter för dem som fyllt 65.
Stödjande medlem betalar dubbel årsavgift.
§ 9
Mönster, modeller, arkivmaterial, redskap och andra föremål av kulturhistoriskt värde får inte avhändas föreningen.
§ 10
För att beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall vara giltigt fordras att ärendet angivits i kallelsen till ordinarie föreningsstämma och att det på denna omfattas av tre fjärdedelar av vid stämman närvarande röstberättigade medlemmar.
Skall föreningen upplösas skall dess behållna tillgångar – såväl kulturella som ekonomiska – överföras på en organisation eller institution, som kan anses fullfölja föreningens syfte och verksamhet. Beslut om överförande av föreningens tillgångar är giltigt endast om det tillstyrkes av Dalarnas Hemslöjdsförbund DHF.