STADGAR FÖR RÄTTVIKS HEMSLÖJDSFÖRENING

Antagna 2021-06-15
§ 1 Namn och karaktär
Rättviks hemslöjdsförening är ansluten till hemslöjdsförbundet i Dalarnas län som är
medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR som är en
allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Grundsyn och gemensamma värderingar
Rättviks hemslöjdsförenings grundsyn är att tillvarata, utveckla och förnya slöjden
som kultur och näring och föreningen ska sträva efter att vara en jämställd, jämlik,
tillgänglig och tillåtande.
Hemslöjdens gemensamma värderingar är att arbeta för hållbarhet, kreativitet samt
att arbeta inkluderande och gränsöverskridande. Hemslöjdens ideella
föreningsverksamhet är en viktig del i det civila samhället och samverkar med andra
aktörer inom såväl kulturområdet som andra samhällsområden samt med kommuner
och regioner.

§ 3 Ändamål
Rättviks hemslöjdsförening har till ändamål att främja hemslöjden och dess
utveckling inom sitt verksamhetsområde och vara en mötesplats för föreningens
medlemmar.
För fullgörande av detta ändamål ska Rättviks hemslöjdsförening;
Med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för ökad kunskap och ökat
intresse, samt skapa opinion, för hemslöjdens frågor.
Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material,
tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.
Informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess
utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i
människor dagliga liv.
Främja slöjdens utveckling som näring.

§ 4 Tillgångar
Mönster, modeller, material, arkivmaterial, redskap eller andra föremål av
kulturhistoriskt värde får inte avyttras från föreningen.
Vid upplösning av föreningen ska dess behållna tillgångar såväl kulturella som
ekonomiska – överföras till organisation eller institution, som kan anses fullfölja
föreningens syfte och verksamhet.
Beslut om att överföra föreningens tillgångar är giltigt endast om det tillstyrkts av
styrelsen för hemslöjdsförbundet i Dalarnas län.

§ 5 Medlemskap
Till medlemmar i föreningen kan antas;
a) enskild person
b) ekonomisk förening eller motsvarande, som tillverkar och/eller försäljer
hemslöjd.
c) ideell förening eller motsvarande som stödjer främjandet av hemslöjdens
grundsyn och gemensamma värderingar.

§ 6 Årsavgift
Årsavgiftens storlek för de olika medlemskategorierna beslutas av föreningens
årsmöte. Medlemskap anmäls genom att betala medlemsavgiften.

§ 7 Styrelse
Föreningens angelägenheter tas om hand av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande och ytterligare minst tre ledamöter samt suppleanter.
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av det ordinarie årsmötet efter förslag av
valberedningen.
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för två år, halva antalet ena året och halva
antalet det andra året.
Om en ledamot eller suppleant avgår under mandatperioden görs fyllnadsval vid
närmast följande årsmöte.

8 § Revisorer
Ordinarie årsmöte väljer revisorer och revisorssuppleanter för tiden till dess nästa
årsmöte hållits.

9 § Valberedning
Valberedningen består av minst två ledamöter. De väljs varje år av det ordinarie
årsmötet för tiden till nästa årsmöte.
Valberedningens ordförande, som också är sammankallande och övriga ledamöter
väljs varje år på det ordinarie årsmötet.
Valberedningen ska varje år på den sammankallandes initiativ förbereda det
ordinarie årsmötets val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.

10 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

11 § Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när ordförande anser att det
behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden utom vid personval
som avgörs genom lottning.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras vid nästa sammanträde
eller dessförinnan av ordföranden och en ledamot utsedd vid sammanträdet.

12 § Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 28 februari på plats som styrelsen bestämmer.
Extra årsmöte hålls när styrelsen anser att sådant behövs eller när minst en fjärdedel
av medlemmarna begär det hos styrelsen och skriftligen anger ändamålet med ett
sådant möte.
Kallelse till årsmöte sker senast två veckor före stämman.
Vid årsmötet har varje medlem en röst.
Omröstning sker öppet, förutom vid personval. Vid lika röstetal avgörs frågan genom
lottning.
Årsmötets protokoll ska justeras av årsmötets ordförande och två personer som
utsetts av årsmötet.

§ 13 Ärenden på årsmötet
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera årsmötets
protokoll
4. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna
5. Styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under det senaste
verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelser om granskningen av föreningens räkenskaper för
samma år
7. Fråga om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
räkenskapsåret
8. Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om årsavgift för nästföljande verksamhetsår
11. Val av ordförande för föreningen
12. Fastställande av antal ledamöter och antal suppleanter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Val av ombud till länsförbundets stämma
17. Behandling av inkomna motioner
18. Övriga ärenden som årsmötet beslutar att behandla

§ 14 Motionstid
Motioner och framställningar ställda till länsförbundets stämma ska för beredning
överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före länsförbundets stämma.

 § 15 Handlingar till årsmötet
Verksamhets- och revisionsberättelser ska senast en vecka före ordinarie årsmöte
hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 16 Ändring av stadgar
För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltigt krävs;
att beslutet fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie,
vilka hålls med minst tre månaders mellanrum
att ärendet angetts i kallelsen till årsmötet
att beslutet på det senare årsmötet biträtts av två tredjedelar av de vid stämman
närvarande röstberättigade medlemmarna

§ 17 Upplösning
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs;
att beslutet fattas på det sätt som anges i § 16