Nu är Hemslöjdsföreningens lottkiosk öppen mån-fre 11-17.

Stöd Hemslöjdsföreningen och köp lotter, fina priser.Kallelse till årsmöte med RÄTTVIKS HEMSLÖJDSFÖRENING

Tisdag 15 juni kl. 18.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rättvik

___

Ärenden:

Ärenden enligt stadgarna

samt

Antaganden av nya stadgar utifrån nya centrala stadgar

___

Handlingar finns på Hemslöjdsstugan och föreningens hemsida ___

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Föredragningslista årsmöte med Rättviks Hemslöjdsförening

Tisdag 15 juni 2021

§1 Stämmans öppnande.

§2 Fastställande av röstlängd.

§3 Fråga om stämman är stadgeenligt kallad.

§4 Val av ordförande för stämman.

§5 Val av sekreterare för stämman.

§6 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.

§8 Revisorernas berättelse.

§9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§10 Bestämmelse av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

§11 Val av ordförande.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

§13 Val av två revisorer jämte personliga suppleanter.

§14 Val av valberedning.

§15 Beslut om årsavgift.

§16 Antagande av nya stadgar

§17 Inkomna motioner och övriga ärenden.

§18 Stämmans avslutande.

STADGAR, för Rättviks hemslöjdsförening

Antagna xxxx-xx-xx

§1 Namn och karaktär

Rättviks hemslöjdsförening är ansluten till hemslöjdsförbundet i Dalarnas län som är medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR som är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2

Grundsyn och gemensamma värderingar

Rättviks hemslöjdsförenings grundsyn är att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring och föreningen ska sträva efter att vara en jämställd, jämlik, tillgänglig och tillåtande.

Hemslöjdens gemensamma värderingar är att arbeta för hållbarhet, kreativitet samt att arbeta inkluderande och gränsöverskridande. Hemslöjdens ideella föreningsverksamhet är en viktig del i det civila samhället och samverkar med andra aktörer inom såväl kulturområdet som andra samhällsområden samt med kommuner och regioner.

§3 Ändamål

Rättviks hemslöjdsförening har till ändamål att främja hemslöjden och dess utveckling inom sitt verksamhetsområde och vara en mötesplats för föreningens medlemmar.

För fullgörande av detta ändamål ska Rättviks hemslöjdsförening;

Med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion, för hemslöjdens frågor.

Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.

Informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.

Främja slöjdens utveckling som näring.

§4 Tillgångar

Mönster, modeller, material, arkivmaterial, redskap eller andra föremål av kulturhistoriskt värde får inte avyttras från föreningen.

Vid upplösning av föreningen ska dess behållna tillgångar såväl kulturella som ekonomiska – överföras till organisation eller institution, som kan anses fullfölja föreningens syfte och verksamhet.

Beslut om att överföra föreningens tillgångar är giltigt endast om det tillstyrkts av styrelsen för hemslöjdsförbundet i Dalarnas län.

§5 Medlemskap

Till medlemmar i föreningen kan antas;

a) enskild person

b) ekonomiskföreningellermotsvarande,somtillverkaroch/ellerförsäljer hemslöjd.

c) ideell förening eller motsvarande som stödjer främjandet av hemslöjdens grundsyn och gemensamma värderingar.

§6 Årsavgift

Årsavgiftens storlek för de olika medlemskategorierna beslutas av föreningens årsmöte. Medlemskap anmäls genom att betala medlemsavgiften.

§7 Styrelse

Föreningens angelägenheter tas om hand av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare minst tre ledamöter samt suppleanter.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av det ordinarie årsmötet efter förslag av valberedningen.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för två år, halva antalet ena året och halva antalet det andra året.

Om en ledamot eller suppleant avgår under mandatperioden görs fyllnadsval vid närmast följande årsmöte.

8§ Revisorer

Ordinarie årsmöte väljer revisorer och revisorssuppleanter för tiden till dess nästa årsmöte hållits.

9§ Valberedning

Valberedningen består av minst två ledamöter. De väljs varje år av det ordinarie årsmötet för tiden till nästa årsmöte.

Valberedningens ordförande, som också är sammankallande och övriga ledamöter väljs varje år på det ordinarie årsmötet.

Valberedningen ska varje år på den sammankallandes initiativ förbereda det ordinarie årsmötets val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

10 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

11 §

Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när ordförande anser att det

behövs eller när minst tre ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden utom vid personval som avgörs genom lottning.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller dessförinnan av ordföranden och en ledamot utsedd vid sammanträdet.

12 § Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 28 februari på plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte hålls när styrelsen anser att sådant behövs eller när minst en fjärdedel av medlemmarna begär det hos styrelsen och skriftligen anger ändamålet med ett sådant möte.

Kallelse till årsmöte sker senast två veckor före stämman. Vid årsmötet har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet, förutom vid personval. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

Årsmötets protokoll ska justeras av årsmötets ordförande och två personer som utsetts av årsmötet.

§ 13

Ärenden på årsmötet

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;

1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera årsmötets protokoll

4. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna

5. Styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under det senaste verksamhetsåret.

6. Revisorernas berättelser om granskningen av föreningens räkenskaper för samma år

7. Fråga om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret

8. Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om årsavgift för nästföljande verksamhetsår

11. Val av ordförande för föreningen

12. Fastställande av antal ledamöter och antal suppleanter

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Val av valberedning

16. Val av ombud till länsförbundets stämma

17. Behandling av inkomna motioner

18. Övriga ärenden som årsmötet beslutar att behandla

§ 14 Motionstid

Motioner och framställningar ställda till länsförbundets stämma ska för beredning överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före länsförbundets stämma.

§ 15

Handlingar till årsmötet

Verksamhets- och revisionsberättelser ska senast en vecka före ordinarie årsmöte hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 16 Ändring av stadgar

För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltigt krävs;

att beslutet fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, vilka hålls med minst tre månaders mellanrum

att ärendet angetts i kallelsen till årsmötet

att beslutet på det senare årsmötet biträtts av två tredjedelar av de vid stämman

närvarande röstberättigade medlemmarna

§ 17 Upplösning

För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs; att beslutet fattas på det sätt som anges i § 16